[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Środki Unijne

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


ŚRODKI UNIJNE"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Wachlarz turystyczny" - kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją skierowaną do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej "Na weekend"

Celem operacji jest wykreowana w okresie od maja do września 2019 r. marki turystycznej "Na weekend" poprzez zorganizowanie kampanii promującej obszar objęty LSR, oraz 2 wydarzeń/imprez w postaci konferencji i warsztatów skierowanych do podmiotów regionalnych związanych z branżą turystyczną i mediami.. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji...."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska."

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz poprawę jakości życia i aktywizacji mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez budowę niekomercyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Gogołów, Twierdza i Huta Gogołowska oraz boiska rekreacyjnego w Hucie Gogołowskiej na terenie Gminy Frysztak.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji....


"E-Usługi Gmin i Miast Podkarpackich - II etap"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0068/16-00 z dnia 17.03.2017r.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e- usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.
Cel główny projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap" sformułowano jako "Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług".

Więcej informacji....


Gmina Frysztak wraz z Gminą Wiśniowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak".

Celem projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Wiśniowa i Gminie Frysztak, dzięki reazlizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych - mieskzańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

Więcej informacji....


Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków".

Celem projektu jest poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny.
Projekt przyczyni się do odpowiedniego funkcjonowania gospodarki ściekowej, poprawy infrastruktury wiejskiej, przez co zostaną zahamowane niekorzystne procesy, czyli degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi ściekami bytowo - gospodarczymi. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru gminy i jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to 23,90 km, natomiast liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków to jeden
Wartość ogółem projektu: 12 506 424,68zł
Wkład UE: 7 094 540,49zł


Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2020

Gmina Frysztak realizuje projekt pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016 - 2020
Termin realizacji: 07.03.2016r. - 31.01.2017r.
Wartość projektu: 14 931,00zł
Głównym celem projektu jest przygotowanie wymaganego zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ubieganie się ze środków zewnętrznych o dofinansowanie na ten cel tj. Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy w przygotowanie programu rewitalizacji jak również wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Frysztak.

Więcej informacji....


Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej".

Celem projektu jest stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki edukacyjnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej.
Realizowany projekt obejmuje działania ukierunkowane na rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie. Zakres projektu obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej i połączenie jej z istniejącym budynkiem oraz utworzenie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej.
Wartość ogółem projektu: 1 346 863,69zł
Wkład UE: 997 311,04zł (74,36%)

Więcej informacji...."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych, połączenie istniejących jednostek osadniczych z drogą publiczną oraz ułatwienie mieszkańcom dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi o długości 0,550km współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Więcej informacji...."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320÷8+280"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej o numerze 112159R w miejscowości Gogołów na odcinku 0,960km współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Więcej informacji....E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich

Nazwa inwestycji/projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich"
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu: 3 228 542,97 zł (wydatki kwalifikowane)
Kwota dofinansowania: 2 744 261,52 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny: 484 281,45 zł (15% wydatków kwalifikowanych),

Więcej informacji....Termomodernizacja obiektów szkolno - oświatowych

Nazwa inwestycji/projektu "Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 1 196 196,32PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 778 395,36PLN

Więcej informacji....Modernizacja i rozbudowa obiektów GOSiR we Frysztaku.

Nazwa inwestycji/projektu "Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 2 435 236,23PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 697 306,18PLN

Więcej informacji....

Więcej informacji....Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie

Nazwa inwestycji/projektu "Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 435 809,14PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 263 588,03PLN

Więcej informacji....Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

Nazwa inwestycji/projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 815 501,49PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 318 382,52PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 366 663,40PLN

Więcej informacji....Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy we Frysztaku

Nazwa inwestycji/projektu "Termomodernizajca Budynku Urzędu Gmny we Frysztaku"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 720 526,88PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 547 643,15PLN

Więcej informacji....Program Integracji Społecznej

Program Integracji Społecznej był jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczyniły się do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin.
Służyły temu:

  • Budowa potencjału instytucjonalnego, społecznego w zakresie strategicznego planowania jak również realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

  • Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług, nowych form współpracy jak również zorganizowanej aktywności:

    • zwiększenie oferty, standardu usług dla mieszkańców gmin,

    • wzrost liczby inicjatyw, które podejmowane były przez społeczność lokalną,

    • budowanie sieci usługodawców

    • zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych oraz bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.

Program Integracji Społecznej wsparł gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z niej wynikających.

Więcej informacji....Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana

Nazwa inwestycji/projektu "Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana, budowa fundamentu i cokołu pod nową lokalizację pomnika Św. Floriana, budowa tablic i urządzeń reklamowych świetlnych, budowa schodów terenowych, budowa i przebudowa murków oporowych, budowa oświetlenia placu, utwardzenie placu, przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 188/1, 188/2 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 188/1, 188/2, 97 położonych w Frysztaku"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Niniejszy projekt był realizowany w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Planowanym celem operacji była "Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak, zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę i rozbudowę Placu Św. Floriana"
Gmina Frysztak zrealizowała inwestycję w wysokości 599.997,28zł. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 368.850,00zł

Więcej informacji....Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.
Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent - urzędnik.
Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.
Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.
Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.
Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.
Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.
Więcej informacji: www.altum.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZMIENIA SIE WIZERUNEK URZĘDNIKÓW W NASZYM POWIECIE!

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze pn. "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej".
Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009r. do 31 października 2011r., już dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało już (zgodnie z danymi podawanymi przez realizatorów) łącznie 553 pracowników administracji samorządowej, w tym również pracownicy naszego urzędu.
Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" zapoczątkuje nowy rozdział w relacji petent - urzędnik a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych przez nas usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład zostaną przez Państwa docenione.TRWAJĄ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Towarzystwo Altum Programy Społeczno - Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie kontynuuje szkolenia pracowników samorządowych z terenu powiatu strzyżowskiego w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad projektem objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Szkolenia organizowane są przez Towarzystwo Altum, Programy Społeczno - Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej".
W ramach w/w. inicjatywy pracownicy naszego urzędu i urzędów gmin z terenu powiatu systematycznie uczestniczą w szkoleniach, które obejmują m.in. zagadnienia zarządzania czasem i komunikacji z klientami, uczą się ponadto interpretacji oraz praktycznego zastosowania przepisów ostatnio znowelizowanych ustaw (m. in. ustawy o finansach publicznych), co ma przełożyć się na podnoszenie jakości świadczonych w naszych urzędach usług. Co warto podkreślić, na każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają dwukrotnie test oceniający ich wiedzę, aby sprawdzić efekty zrealizowanych szkoleń. Projekt realizowany przez Towarzystwo Altum na terenie naszego powiatu trwał będzie do października 2011r., a jego efekty podsumuje konferencja planowana po jego zakończeniu.

[oprac. M. Niemiec].SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Od 1 sierpnia 2009 r. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 5.2 POKL Priorytet V. Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Honorowy patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. Projekt realizowany jest od 01.08.2009 r. do 31.10.2011 r.
Szkolenia skierowane są do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin z naszego terenu oraz Starostwa) i odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Harmonogram szkoleń został opracowany tak, by nie zakłócać normalnej pracy urzędów, które przystąpiły do realizacji projektu.
W ramach projektu, pracownicy samorządowi do 31 października 2011 r. zostaną przeszkoleni z następujących tematów:
1. Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy,
2. Komunikatywny urzędnik - abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg zasad etyki,
3. Od pomysłu na projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym,
4. Zasady współpracy samorządów z ngo,
5. Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie,
7. Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie,
8. Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym, 9. Skuteczne wdrażanie audytu wewnętrznego,
10. Obieg dokumentów, zasady archiwizacji.
Celem prowadzonych szkoleń jest doskonalenie umiejętności zatrudnionych pracowników w szczególności w zakresie komunikacji z klientami i wiedzy merytorycznej. Sam projekt realizowany jest w myśl hasła "Dbamy o jakość usług świadczonych w naszym urzędzie i zadowolenie mieszkańców".

[Na podstawie inf. lokalnego ambasadora projektu p. C. Bałchan - oprac. A. Zielińska].BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PUŁANKACH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ WSI FRYSZTAK.

Gmina Frysztak podjęła działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na całym obszarze gminy.
W roku 2006 został zlecony do wykonania program funkcjonalno - użytkowy do zaprojektowania nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki. W efekcie dokonano zakupu terenu pod oczyszczalnię ścieków i rozpoczęto w 2007 roku prace projektowe. Równocześnie rozpoczęte zostały prace projektowe nad dokończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Twierdza i Glinik Dolny do projektowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach. W roku 2008 został złożony przez gminę Frysztak wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak oraz na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki, do której doprowadzane będę ścieki z miejscowości Pułanki, Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki zostaną do niej przekierowane istniejące sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Średni i Cieszyna oraz projektowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Gogołów, Glinik Górny, Lubla, Widacz, Kobyle i Stępina. Realizacja projektu przede wszystkim zlikwiduje zagrożenia ekologiczne oraz wyeliminuje nielegalny zrzut nieczystości do środowiska naturalnego.

Więcej informacji....WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY FRYSZTAK W LATACH 2002-2006 Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 Kiedy tylko pojawiła się możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, Gmina Frysztak przystąpiła do ich wykorzystywania.  Ogólnie w latach 2002 - 2006, przy udziale środków z UE, zrealizowano zadania za łączną kwotę 8 446 722,39zł. Z tego wkład własny wynosił 3 383 297,59zł a kwota dofinansowania z UE 5 063 424,80zł.
 Zadania wykonane przy udziale środków z Unii Europejskiej to min.:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym (II etap),
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Średnim,
  - opracowanie i wydanie folderu o gminie,
  - przebudowa drogi gminnej Glinik Górny - Wieś,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Twierdzy,
  - modernizacja drogi gminnej Gogołów - Czerwona Górka - Huta Gogołowska,
  - przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla,
  - budowa sali gimnastycznej w Gogołowie,
  - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury.

Więcej informacji....BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I PRZEWIĄZKĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOŁOWIE

Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach umowy z dnia 04.04.2006 roku nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05/U/15/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05 - w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny.
Wartość inwestycji: 1mln 814 tyś. zł

Więcej informacji....GMINNY OŚRODEK KULTURY FRYSZTAK W REMONCIE

W 2005r. pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego na działanie ,,Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego''. Nadarzyła się więc okazja żeby uzyskać pomoc finansową na remont GOK-u, który był nieodzowny, ale jakoś zawsze spychany na plan dalszy. Złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i wykonano najpilniejsze prace remontowo - budowlane oraz wyposażenie sali sali widowiskowej i pomieszczeń zaplecza socjalno - kuchennego.

Więcej informacji....PRZEBUDOWA CIĄGU DOROGOWEGO FRYSZTAK-LUBLA

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Frysztak.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Wartość inwestycji: 1mln 725 tyś. zł

Więcej informacji....


galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak