WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE

ISSN 1509-393X
Z historii Szkoły - lata 1903-2003

"Od tej szkoły rozpocznie się nasze
poznawanie wielkiego świata,
pierwsza wycieczka do pobliskiego lasu,
pierwsze odwiedzenie muzeum,
pierwsze poznanie historycznych pamiątek.
Potem to wszystko będzie się wydawało takie malutkie:
Malutka wieża mojego kościoła,
malutka, ale przytulna i moja szkoła:
droga taka wąska, i las tak malutki.
Ale to wszystko jest najdroższe, bo to jest
moje, od dzieciństwa ukochane,
i tu jest moja Ojczyzna."

Ks. J. Twardowski
"Trudne początki..."

"Mała ojczyzna" - Kobyle, a w niej maleńka szkoła. Miejsce tak bliskie sercu każdego człowieka, budzące wspomnienia, tęsknotę, może żal, lecz zawsze kojarzące się z beztroskimi latami dzieciństwa, z zabawą, z domem rodzinnym, po prostu z młodością.

Szkoła Ludowa powstała w Kobylu w 1903 roku.(Dz.Urz. c.k. Rady Szkolnej w Galicji. Rocznik 1903, s.489).

Początkowo izba lekcyjna mieściła się w wynajętym domu u gospodarzy wiejskich Stachowicza i Wiśniowskiego. W 1907 roku gmina Kobyle zakupiła pod szkołę pół morga gruntu, a drugą połowę podarował właściciel ziemski z Kobyla. Rozpoczęto budowę nowej szkoły. Jest to parterowa część budynku widoczna od strony mostu. Szkoła zwrócona jest wejściową fasadą na zachód. Ściany zdobi profilowany gzyms podokapowy, wsparty na kroksztynach. Front akcentuje wąski schodkowy szczyt wzniesiony na osi budynku.

Podczas wojny w 1914r. budynek został dokładnie zrabowany. Nauka w czasie wojny była często przerywana z powodu mroźnych zim, braku odzieży i obuwia u dzieci. Starsze musiały zostawać w domu, aby pomóc w gospodarstwie matkom, gdyż ojcowie i starsi bracia byli na wojnie lub w niewoli. W okresie międzywojennym w kobylskiej szkole powszechnej były urządzane imprezy sceniczne, uroczyste poranki, wycieczki szkolne. Dzięki staraniom ówczesnej kierowniczki szkoły Józefy Karpińskiej uczniowie wystawiali obrazy sceniczne. W latach 1921/26 odegrano następujące sztuki teatralne: "Chłopi a arystokraci", "Noc świętojańska", "Rymarz i Kościuszko", "Porucznik I Brygady", "Zemsta cygana", "Jasełka".

Uroczyście obchodzono kolejne rocznice Odzyskania Niepodległości Polski z udziałem w Mszy św. w kościele parafialnym, a szczególnie uroczyście obchodzono X rocznicę. Wówczas to pod pamiątkowym obeliskiem odśpiewano „Rotę” Marii Konopnickiej i wygłoszono wiersze.

Rok szkolny tradycyjnie rozpoczynał się i kończył Mszą św. W szkole odbywały się uroczyste poranki dla uczczenia rocznic państwowych, narodowych, imienin Prezydenta RP i Marszałka Polski Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego.

Zimą 1931/32 w szkole prowadzono Kurs Przysposobienia Rolniczego im. S. Staszica.

W roku 1938 zbudowano przy szkole studnię, gdyż dotychczasowe ujęcie wody groziło epidemią.

Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się dopiero 20 listopada 1939r. Budynek okresowo zajmowało wojsko niemieckie, a w następnym roku szkolnym zajęcia odbywały się w pomieszczeniu zastępczym, w domu pożydowskim na przedmieściu Frysztaka.

W styczniu 1945r. w związku z zimową ofensywą sowiecko - niemiecką, przerwano naukę, wznowiono ją dopiero w kwietniu, a trwała ona do połowy lipca. Gdy nastał okres okupacji wycofane zostały ze szkoły przedwojenne podręczniki i pomoce naukowe. Okupant zażądał oddania mu map, globusa, obrazów i kroniki szkoły. Do nauczania używano czasopisma "Ster", "Mały Ster" wydawanego przez okupanta.

W latach 1957/59 nastąpiła rozbudowa szkoły. Placówka znacznie się powiększyła, przybyło pięć sal lekcyjnych i kilka innych pomieszczeń. Budynek pokryto blachą. W dniu 21 czerwca 1959r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej szkoły. Od roku 1961/62 zakazano nauki religii w szkole i usunięto krzyże na 29 lat. W roku 1987, w czasie wakacji, ówczesny dyrektor mgr inż. Marian Ziobrowski przeprowadził gruntowny remont szkoły; wymieniono podłogi, okna, dobudowano sanitariaty, co w znacznej mierze poprawiło warunki pracy nauczycieli i uczniów. Rok później odnowiono elewację zewnętrzną budynku.

Zmiany organizacyjne.

Szkoła w Kobylu pod względem organizacyjnym przechodziła różne stopnie, począwszy od I-II klasowej szkoły ludowej, następnie powszechnej do VI, VII i VIII klasowej szkoły podstawowej. W okresie od 1957/58 do 1966/67 posiadała VII klas, od 1967/68 do 1971/72 była szkołą ośmioklasową. W okresie 1946/47 do 1954/55 dzieci klas V-VII uczęszczały do szkoły do Frysztaka. W roku szkolnym 1954/55 szkoła była filią szkoły frysztackiej.

Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do klas I-IV nastąpiło od roku szkolnego 1972/73. Naukę prowadzono w klasach łączonych I-II i III-IV. Od 1 września 1999 r. szkoła ponownie jest filią Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku i nauka prowadzona jest do klasy III, a od klasy IV uczniowie naszej szkoły uczęszczają do SP we Frysztaku. Małe dzieci uczymy w klasach łączonych 0-I i II-III.

W latach 1919/1926 uczęszczało do szkoły przeciętnie 70 uczniów, a w następnych do 1939r. ponad 75. Na początku lat pięćdziesiątych liczba uczniów wynosiła około 60 i wzrosła po roku 1956 do ponad 75 uczniów. Obecnie do szkoły uczęszcza 33 uczniów, w tym sześciu przedszkolaków do klasy "0".

"O tych, których wspominać trzeba..."

Pierwszą nauczycielką w 1903r. była Stanisława Dukietówna. Ponad 20 lat jako kierowniczka przepracowała w szkole w Kobylu Pani Józefa Aleksandra Karpińska. W roku 1918 uczył Pan Antoni Wroniewicz.

Funkcje kierownicze pełnili:

(1927-35) Pan Stanisław Delimat, (1935-66) Pan Józef Puc, (1967-72) Pan Franciszek Armata, (1972-1979) Pani Eugenia Wanat, (1979- 1983) Pani Jadwiga Górka, (1983-86) mgr Danuta Kmak, (1986-88) mgr inż. Marian Ziobrowski, (1988-91) mgr Maria Wójcik (1991-99) mgr Elżbieta Twardowska

Grono nauczycielskie

Panie: Bogusława Banaś, Renata Czekajowska, Maria Gliwska-Cyrulik, śp.Maria Horzemska, mgr Marta Jamrogowicz, Michalina Kłosowicz, mgr Barbara Lubojemska, Maria Nowak, Stanisława Osuchowska, Janina Rec, Rozalia Saletnik, śp.Wanda Topa, śp.Genowefa Zagórska i Pan Ludwik Piękoś.

Kisęża, Siostry i Katecheci

W pierwszych latach szkoły (1903-1916) religii uczyli katecheci - ks. Zacharyasz Rychel, Franciszek Kułak, Feliks Ślepecki, Stanisław Dahl, Ambroży Bączewski, Franciszek Jeleń, Ignacy Popkiewicz, Ferdynand Beigert.

W późniejszym okresie uczyli: (1937/39) ks. Józef Zuba, ks. dziekan Wojciech Blajer, (1939/45) ks. Józef Sondej z którym dzieci naszej szkoły miały zaszczyt spotkać się na kobylskiej ziemi w dniu 30 czerwca 2001r., kiedy to ks. infułat odprawił Mszę św. w ogrodzie pani Anny Liszcz.

W 1990/91r. nauka religii powróciła do szkoły. Od tego czasu w kobylskiej szkole uczyli ks. Mieczysław Bizior, ks. Andrzej Tabor, siostra Rut, ks. Paweł Romanowski, ks. Krzysztof Biernacki, ks. Krzysztof Rybka, a obecnie religii uczy katechetka mgr Ewa Stadnicka.

Czasy współczesne.

Obecnie szkoła jest Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku. Dyrektorem szkoły jest mgr Zofia Menduś. W szkole pracują cztery nauczycielki: mgr Renata Konopacka, mgr Maria Wójcik, mgr Ewa Stadnicka oraz mgr Mariola Kruczek.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnego rodzaju konkursach: literackich, plastycznych, festiwalach piosenki oraz zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, w eliminacjach środowiskowych, rejonowych i wojewódzkich zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Organizowane są wycieczki, które wzbogacają wiedzę uczniów, mają charakter poznawczy, krajoznawczy, turystyczny. Są to wspaniałe lekcje geografii, historii, biologii oraz niezastąpione godziny wychowawcze.

W numerze


Moja miejscowość za 10 lat
Wywiad z Wójtem Gminy Frysztak
Tradycja 100-lecia szkoły
Rys historyczny miejscowości
Wspomnienia z lat szkolnych pani Czesławy Jabłeckiej
Wspomnienia młodości pana Stanisława Jaworskiego
Drużyna Zuchowa "SARENKI"
Historia rozbudowy szkoły
Wspomnienia o szkole pani Heleny Jaworskiej
17 lat pracy w Szkole w Kobylu
Szanowna Jubilatko !
Dla ciebie Szkoło ! Dla ciebie Wiosko !
Galeria
Miesięcznik Samorządowy Gminy Frysztak
Członek "Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej"

Wydawca: Urząd Gminy i Stowarzyszenie "Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej"

Redaktor naczelny: Janusz Zarszyński
Sekretarz redakcji: Joanna Czekajowska

Zespół redakcyjny: Marta Filip, Adam Filip, Józef Garncarski, Marek Hadro, Józef Majewski, Maciej Piękoś, Marcin Pieczka, Teresa Rękowicz, Genowefa Tęcza, Jolanta Zarszyńska

Adres: ul. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel/fax: /0-17/ 2777-903, 2777-920, 2777-110

E-mail: ug@frysztak.pl
www.frysztak.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie redakcji.