[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 16.08.2016
INFORMACJA - 16.08.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel 17 2777015:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 12.08.2016

ZAPROSZENIE
NA XX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 19 sierpnia 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.08.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia komisji

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Opiniowanie projektów uchwał.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 12.08.2016
INFORMACJA - 10.08.2016

Komunikat Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o naborze wniosków w ramach poddziałania 6.5 "Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", objętego PROW 2014-2020.
Wnioski można składać w Biurze Powiatowym w Strzyżowie w terminie od 12 września do 11 października 2016 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wzory wniosków dostępne są na miejscu.

Biuro Powiatowe ARiMR
w Strzyżowie

INFORMACJA - 09.08.2016

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników II okres - sierpień 2016


Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2016 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2016 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-31 października 2016r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr 25 lub na stronie internetowej (www.bip.frysztak.pl)

OGŁOSZENIE - 09.08.2016

Projekt "Moja firma sukces Podkarpacia"


Projekt "Moja firma sukces Podkarpacia" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Okres realizacji projektu 01.08.2016r. - 31.12.2017r. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia. [więcej...]

INFORMACJA - 22.07.2016


WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017


Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie VI Szkoły Podstawowej i w klasie III Gimnazjum - Wyprawka szkolna posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można składać do 10 września 2016 r.
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata dla ucznia.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 18.07.2016
OGŁOSZENIE - 29.06.2016


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Szanowni Mieszkańcy,
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), działając na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Frysztak uchwałą nr XIX/149/2016 z dnia 24.06.2016 r. uchwaliła obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji obejmujące sołectwa: Cieszyna, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina (sołectwo Stępina, sołectwo Chytrówka)
Kolejnym etapem prowadzenia prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Naszej Gminie. [więcej...]
Wniosek o umieszczenie projektu
Wniosek o umieszczenie zadania społecznego

INFORMACJA - 24.06.2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA DZIAŁALNOŚCI CENNEJ Z PUNKTU WIDZENIA TURYSTYKI I REKREACJI


Mieszkańcy Gminy Frysztak !
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw turystom odwiedzającym naszą gminę poprzez stworzenie bazy informacyjnej o atrakcyjnych miejscach, usługach, produktach dostępnych w naszej gminie. Zachęcam więc tych z Państwa, którzy są aktywni, twórczy i przedsiębiorczy, a którzy chcieliby podzielić się z innymi tym co robią do ujawnienia się!
Jeśli prowadzona przez Państwa działalność jest cenna z punktu widzenia turystyki i rekreacji proszę o dokonanie zgłoszenia zgodnie z załączoną ankietą, którą można również pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pokój nr 11. Wypełniony formularz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres e-mail: ug@frysztak.pl Istnieje możliwość dołączenia zdjęć.
Informacje na w/w temat można uzyskać pod numerem telefonu 17 27 77 110 w.311. Uzyskane informacje zostaną rozpowszechnione poprzez stronę internetową Gminy Frysztak.
W związku z faktem iż zbliżają się wakacje proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Ankieta on-line
Ankieta w formacie doc

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 24.06.2016


III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej'We are the music 2016'


18 maja 2016r. miał miejsce Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej 'We are the music' pod honorowym patronatem Wójta Gminy Frysztak. Jest to impreza cykliczna. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci przez Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
W konkursie wzięło udział 26 wokalistów z gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Frysztak. Byli to uczniowie z Lubli, Gogołowa, Stępiny, Glinika Górnego, Cieszyny oraz Frysztaka.
[więcej...]
Zdjęcie_1; Zdjęcie_2; Zdjęcie_3; Zdjęcie_4;

OGŁOSZENIE - 22.06.2016


OGŁOSZENIE !!!


Zarząd Spółek Wodno - Wodociągowych Cieszyny i Pułanek informują, iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (brak opadów deszczu) bardzo zostały osłabione źródła na ujęciu wody w Stępinie. Z uwagi na powyższe grozi nam brak wody w zbiorniku wodnym w Stępinie.
W związku z powyższym zwracamy się z apelem o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
Zabrania się przede wszystkim napełniania basenów wodnych nocami, podlewania działek "ogródków", mycia samochodów, podlewania płyt betonowych, mycia kostki koło domu.

Zarząd Spółek Wodnych
Pułanek i Cieszyny

INFORMACJA - 17.06.2016
INFORMACJA - 17.06.2016
INFORMACJA - 10.06.2016

ZAPROSZENIE
NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 10.06.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdanie finansowe za 2015r., informacja o stanie mienia komunalengo Gminy Frysztak za 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdanie finansowe za 2015r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdanie finansowe za 2015r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku i jej filii za 2015r.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 06.06.2016

Trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 07 - 09 czerwiec 2016r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia obrony cywilnej. W ramach treningu zostanie przeprowadzone głośna próba uruchamiania systemów alarmowych (syren) i zostaną wyemitowane sygnały:
1. "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 03.06.2016

Podsumowanie konsultacji społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczyły:
1. projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Frysztak;
2. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022.
Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie internetowej Gminy [więcej...]

INFORMACJA - 03.06.2016

Ankietowe Badania Rolne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304 z poźn. zm.) Główny Urząd Statystyczny relizuje w wylosowanych gospodarstwach w dniach od 1 czerwca do 29 lipca następujące badania:
- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produckji zwierzęcej (R-ZW-B)
- Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
[szczegóły]

INFORMACJA - 02.06.2016

Nabór kandydatów do projektu
"Czas na staż!"

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu "Czas na staż!", Nabór rozpoczą się 30.05.2016r. i trwać będzie do 10.06.2016r. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.
[więcej...]

Dokumenty do projektu
Plakat Drugi Nabór

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak