Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Joachima, Liliany, Szymona

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 03.09.2015
OGŁOSZENIE - 02.09.2015

W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczną i zgłoszeniami mieszkańców niektórych miejscowości o brakach wody w studniach, Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniach 3 i 4 września 2015 r. będzie można pobierać do własnych kanistrów lub pojemników wodę do celów bytowych (niezdatną do picia nawet po przegotowaniu), według poniższego harmonogramu. [HARMONOGRAM]

INFORMACJA - 02.09.2015

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KOSULTACYJNE
W GMINIE FRYSZTAKZarząd Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania z Wójtem Gminy Frysztak zapraszają mieszkańców z terenu gminy Frysztak, w tym: przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne i wykluczone społecznie, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na sierpniowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 tworzonej dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.
Spotkanie odbędzie się 8 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (parter) pod adresem ul. Ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 25.08.2015

Wójt Gminy Frysztak informuje producentów rolnych, że z dniem 26.08.2015 roku uaktywnia pracę Komisji Gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych w związku ze skutkami suszy.
Wnioski o dokonanie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym należy składać na drukach dostępnych poniżej lub do pobrania w pokoju nr 14, sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]
Wniosek

INFORMACJA - 20.08.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztak ( Urząd Gminy Frysztak) pok. Nr 18, tel. 17-2777 015.
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 17.08.2015

INFORMACJA
pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum

Wójt Gminy Frysztak informuje, że Zarządzeniem Nr IV/54/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 13 sierpnia 2015 roku powołane zostały Obwodowe Komisje do spraw Referendum których zadaniem będzie przeprowadzenie głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 318) zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 13.08.2015


OGŁOSZENIE !!!


Informujemy odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że w związku z brakiem odpowiedniej ilości wody w ujęciach zmuszeni jesteśmy do wprowadzania przerw w dostawie wody. W dniach 13.08.2015r. do 15.08.2015r. planujemy pracę pomp w godzinach: 6:00 - 10:00 i 19:00 - 22:00. Ze względu na dużą różnice poziomu pomiędzy stacją uzdatniania a niektórymi budynkami czas dopłynięcia wody do odbiorców będzie inny niż podany, czas podany to moment włączenia i wyłączania pomp.
Jednocześnie ponownie apelujemy o oszczędne korzystanie z wody. Analiza odczytów wodomierzy pokazuje, że ilość podanej wody jest nieznacznie mniejsza niż w okresie ciągłych dostaw, co może wskazywać na to, że część wody jest niepotrzebnie marnowana. W naszym wspólnym interesie jest, aby w tym kryzysowym okresie każdy litr wody był właściwe wykorzystany. Prosimy pobierać wodę tylko do niezbędnych potrzeb a zgromadzone zapasy we właściwy sposób wykorzystywać.
W tej chwili korzystamy z czterech źródeł wody w tym z dwóch które zostały wykonane w ostatnich czasie. We wcześniejszym okresie głównym źródłem pozyskiwania wody było ujęcie powierzchniowe na potoku "Baranówek" niestety ze względu na systematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych to ujecie w tej chwili jest praktycznie suche a był okres, że zaspokajało całe potrzeby naszego wodociągu.

Robert Mikuszewski
Dyrektor GZK

INFORMACJA- 10.08.2015

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 318.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74, poz. 671 z póź. zm.).

informuję, że przeprowadzone zostanie
LOSOWANIE
SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Miejsce losowania: Urząd Gminy Frysztak, sala konferencyjna
Termin: 12 sierpień 2015 r. godz. 14:00
Losowaniem objęte będą Obwodowe Komisje do spraw Referendum z terenu Gminy Frysztak od Nr 1 do Nr 11 do których zgłoszono od 11 do 13 kandydatów.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 10.08.2015


OGŁOSZENIE !!!


Zarząd Spółek Wodno - Wodociągowych Cieszyny i Pułanek informują, iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (brak opadów deszczu) bardzo zostały osłabione źródła na ujęciu wody w Stępinie. Z uwagi na powyższe grozi nam brak wody w zbiorniku wodnym w Stępinie.
W związku z powyższym zwracamy się z apelem o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
Zabrania się przede wszystkim napełniania basenów wodnych nocami, podlewania działek "ogródków", mycia samochodów, podlewania płyt betonowych, mycia kostki koło domu.

Zarząd Spółek Wodnych
Pułanek i Cieszyny

INFORMACJA - 04.08.2015

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników II okres - sierpień 2015


Wójt Gminy Frysztak przypomina, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2015 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 wynosi 81,70 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 0,95 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-31 października 2015r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr25 lub na stronie internetowej (www.bip.frysztak.pl) w zakładce wzory dokumentow i formularzy

INFORMACJA - 27.07.2015

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9). [więcej...]

INFORMACJA - 24.07.2015

Soki dla mieszkańców Gminy Frysztak


Gmina Frysztak otrzyma transport soków z PCK w ramach mechanizmu pn.: "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór w/w soków w dniu 27 lipca od godz. 15:30 z terenu bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Frysztaku.
Soki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

INFORMACJA - 23.07.2015

POLONUSI Z BRAZYLII Z WIZYTĄ W GMINIE FRYSZTAK


Przedstawiamy państwu fotorelację z wycieczki po gminie Frysztak zorganizowanej w ramach porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim dla przebywających w Polsce polonusów z Brazylii.
Fotorelacja

INFORMACJA - 17.07.2015
INFORMACJA - 16.07.2015


WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU


Przedstawiamy Państwu bardzo ciekawe opracowanie zatytułowane "WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU", które zostało przygotowane przez Pana Eligiusza Marcinkowskiego przedstawiające ważne wydarzenia z życia ks. Infułata Józefa Sondeja związane z gminą Frysztak i jej mieszkańcami . Opracowanie zawiera szereg ciekawych zdjęć oraz wspomnień pochodzących z prywatnych zbiorów Pana Marcinkowskiego
WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU

INFORMACJA - 15.07.2015


ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK


W dniu 12.07.2015r. na zbiorniku Błażkowa odbyły się zawody wędkarskie (spławikowo-gruntowe) o Puchar Wójta Gminy Frysztak. Zawody zorganizowało Koło wędkarskie nr 15 we Frysztaku liczące 120 członków (wśród których są kobiety i młodzież), Prezesem koła jest kolega Grzegorz Dykas, Skarbnikiem kolega Wiesław Bryczek. [więcej...]

INFORMACJA - 10.07.2015


WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 2.07.2015 poz. 938), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w roku szkolnym 2015/2016 obejmie się...[więcej...]
Wnioski na wyprawkę szkolną można składać do 10 września 2015r. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 03.07.2015

POŻYCZKI DLA MIKROFIRM

Fundacja Wspomagani Wsi informuje o możliwości otrzymania pożyczki przez przedsiębiorców z miast i wsi do 40 tys. mieszkańców. [więcej...]

INFORMACJA - 03.07.2015

ZAWODY STRAŻACKIE

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wójt Gminy Frysztak zapraszają na gminne zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą się w dniu 5 lipca 2015 roku /niedziela/ na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Godz.13:00 - rozpoczęcie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w kategoriach:
- MDP (młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców do 16 lat),
- C (kobiety powyżej 16 lat),
- A (mężczyźni powyżej 16 lat).

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak