[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 23.05.2016

ZAPROSZENIE
NA XVIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 maja 2016r. o godzinie 13:00 w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Chytrówce. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.05.2016

Informacja dla mieszkańców dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania usuwania azbestu

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Wzór wniosku, umowy oraz oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z ww. inwestycją.
Formularze wniosków można również pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pokój nr 11.
Informacje na w/w temat można uzyskać pod numerem telefonu 17 27 77 110 w.311.
W związku z ograniczonymi funduszami przeznaczonymi na ww. zadanie o dofinansowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Oświadczenie mieszkańca
Umowa GF Mieszkaniec
Wniosek mieszkańca

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 12.05.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 maja 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konfernecyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r., sprawozdaniem finansowym za 2015r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Zaopiniowanie wykoanania budżetu gminy za 2015r. oraz uchwalenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Frysztak.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 maja 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. /środa/ o godz. 8:00.
Porządek posiedzenia:
1)Wizytacja gimnazjów publicznych, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 09.05.2016

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016 - 2022
Konsultacje Społeczne

Gmina Frysztak przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016 - 2022. Dokument ten z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej zaś pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.
W celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy. [więcej...]

INFORMACJA - 05.05.2016

Komunikat Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie

Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie informuje, że w dniach od 9-go do 16-go maja pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6:00 do 22:00. Również sobota 14 maja /sobota/ jest dniem pracy Biura Powiatowego w godz. od 6:00 - 14:00 Ostatecznym terminem przyjmowania wniosków jest dzień 15 czerwca /środa/ 2016r.

Biuro Powiatowe ARiMR
w Strzyżowie

INFORMACJA - 28.04.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Frysztak zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.
Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 6 maja 2016 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 27.04.2016

Program Rewitalizacji Gminy Frysztak - projekt

Urząd Gminy Frysztak rozpoczął procedurę stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak.
Lokalny Program Rewitalizacji to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy, ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej, jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. [więcej...]

INFORMACJA - 23.04.2016

ZAPROSZENIE
NA XVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 kwietnia 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 19.04.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza stanu porządku publicznego w 2015r.
2)Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w 2015r.
3)Opiniowanie projektów uchwał.
4)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Organizacja i prognozowanie możliwości zbytu produkcji ogrodnieczej na terenie gminy
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konfernecyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2015r.
2)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w 2015r.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 15.04.2016

"OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI"

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie zapraszają do uczestnictwa w projekcie "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI"
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub niepracujących w wieku 18-24, nieuczących się i nie szkolących oraz zamieszkujących teren województwa podkarpackiego [więcej...]

INFORMACJA - 14.04.2016

Upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. [więcej...]

INFORMACJA - 08.04.2016

Informacja dla rolników składających wnioski o przyznanie płatności na rok 2016

Agencja przypomina, że:

  • rolnicy, którzy posiadają 10 ha i więcej gruntów ornych są zobowiązani realizować praktykę dywersyfikacji upraw - należy pamiętać, aby uzupełnić wniosek spersonalizowany i wpisać działki rolne (działki podrzędne) zajęte przez jedną uprawę prowadzoną na gruntach ornych. Suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na gruntach ornych deklarowanych na tej działce ewidencyjnej,

  • rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA) na powierzchni stanowiącej 5% gruntów ornych - należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych zawierające dane o elementach proekologicznych utrzymywanych w gospodarstwie.

[więcej...]

INFORMACJA - 05.04.2016

Program "Rodzina 500+"

Szanowni Państwo zamieściliśmy formularze wniosków o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" na stronie internetowej Biuletynu Infromacji Publicznej Gminy Frysztak w zakładce "Wzory dokumentów i formularzy".
Formularze dostępne są również na stronie Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [odnośnik do formularzy] Formularze są w wersji edytowalnej, można je wypełnić na komputerze i wydrukować, bądź wydrukować czysty formularz i wypełnić ręcznie.

INFORMACJA - 04.04.2016

Nabór wniosków o przyznanie 100-tysięcznych premii młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie w ramach PROW 2014 - 2020, poprzedni odbywał się od 20 sierpnia do 16 września 2015r. [więcej...]

INFORMACJA - 24.03.2016

INFORMACJA

Wójt Gminy informuję, że w dniu 25 marca 2016 roku (wielki piątek) Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów w godz. od 7:30 do 14:00.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 23.03.2016

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

ARiMR od 31 marca do 29 kwietnia 2016r. przyjmuje wnioski w ramach Działania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", które finansowane jest ze środków PROW 2014-2020. [więcej...]

INFORMACJA - 23.03.2016

ZAPROSZENIE
NA XVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 31 marca 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.03.2016

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy współpracy Wójta Gminy Frysztak, w ramach "AKCJI PIT" za 2015 rok", serdecznie zaprasza wszystkich chętnych w dniu 21 marca 2016r. w godzinach 9:00 - 14:00 w Budynku Urzędu Gminy Frysztka, do skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy sporządzeniu i wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego PIT-37 za 2015r. [więcej...]

INFORMACJA - 17.03.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 23 marca 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konfernecyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2015r.
2)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 24 marca 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2015r.
2)Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r. oraz zaopiniowanie nowego programu na 2016r.
3)Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r. oraz zaopiniowanie nowego programu na 2016r.
4)Opiniowanie projektów uchwał.
5)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. /wtorek/ o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2015r.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 30 marca 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska na 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 16.03.2016

Szkolenie dla rolników z powiatu strzyżowskiego

Biuro Powiatowe ARiMR wspólnie z ODR organizuje dnia 22 marca 2016 r. o godzinie 10:00 szkolenie dla rolników z powiatu strzyżowskiego. Miejscem spotkania jest świetlica OSP Strzyżów ul. Daszyńskiego (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Tematyką spotkania będzie omówienie kwestii wypełniania wniosków

INFORMACJA - 15.03.2016

Dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kawartale 2016r.

Dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kawartale 2016r. Między innymi maszyny czy urządzenia rolnicze można kupić korzystając z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dostępnych w bankach współpracujących z ARiMR. [więcej...]
Wzór wniosku

INFORMACJA - 15.03.2016

"Modernizacja Gospodarstw rolnych"

ARiMR przyjmuje wnioski w ramach Działania "Modernizacja Gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3
Harmonogram planowanych naborów wniosków

INFORMACJA - 10.03.2016

Zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek,
emerytowany proboszcz we Frysztaku

W środę, 9 marca 2016r. zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, emerytowany proboszcz we Frysztaku.
Eksporta w czwartek, 10 marca, o godz. 17.00 w parafii Narodzenia NMP we Frysztaku
Pogrzeb w piątek, 11 marca, o godz 13.00 również we Frysztaku.
Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, ur. 30.06.1935 w Kosinie, syn Stanisława i Apolonii Rożek, parafia pochodzenia: Kosina. Maturę zdał w 1952 - w Przemyślu, studia w Przemyślu w Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1952-1959, święcenia kapłańskie przyjął 07.06.1959 w Przemyślu, święceń udzielił Ks. Bp Franciszek Barda.
Pracował jako wikariusz w parafiach:
Zaleszany, 01.08.1959 - 31.07.1962r.
Jedlicze , 01.08.1962 - 27.08.1964r.
Rzeszów - Fara, 28.08.1964 - 09.07.1969r.
Frysztak, 10.07.1969 - 31.12.1970r.
Następnie od 31.12.1970r. do 20.08.2005r. był proboszczem we Frysztaku.
Od 21.08.2005r. przebywał w parafii Frysztak jako emeryt, wspierając księży w pracy duszpasterskiej.
Ks. Stanisław Tomaszek pełnił również funkcje diecezjalne:
Dziekan Dekanatu Frysztak: do 6.12.2009r.
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet od 20.09.1993r. do 04.10.2010r. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie od 25.03.2007r. do 20.01.2012r., od 20.01.2012 kanonik emeryt.

INFORMACJA - 03.03.2016

Mammobus na Dzień Kobiet!

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
Strzyżów - 14 - 16 marca obok Szpitala Powiatowego, ul. 700-lecia Strzyżowa 1
Frysztak - 17 marca przy NZOZ Przychodnia Zdrowia Frysztak, ul. Rzeszowska 11
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

INFORMACJA - 02.03.2016

Program "Rodzina 500+"

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednoczesnie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+", dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus, na której zostały opublikownae materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak